Oznámení

Výstavba opěrné stěny a stavební úpravy ve sběrném dvoře v Aši

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš

V termínu od 1.12.2014. do 30.10.2015 proběhla rekonstrukce místní obslužné komunikace - ulice Jižní - včetně vybudování chodníku, veřejného osvětlení, parkovacích míst a sjezdům k parcelám obyvatel.


Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš

V termínu od 1.4.2015 do 30.9.2015 byla stávající budova tělocvičny v Geipelově ulici rozšířena o nové prostory a došlo k jejímu napojení na vlastní zdroj vytápění.


Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš

V termínu od 1.10.2012. do 28.10.2015 probíhala úprava ulice Poděbradova spolu s dobudováním části kanalizace.


Plán zimní údržby 2019-2020

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Plán zimní údržby 2018-2019

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Partnerství u projektů města Aš

Město Aš se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.

Jsme partnerem projektů

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Okružní ulice - 1. etapa s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01010

Revitalizace Goethova náměstí v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01011

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Hlávkova ulice s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01012

Revitalizace Městského úřadu v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01030

Revitalizace Goethova náměstí v Aši (CZ.1.09/1.2.00/63.01011)

Lesní cesta na vrch Háj, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01204)

Revitalizace vnitrobloku Karlova a Moravská (CZ.1.09/1.2.00/77.01205)

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01206)

Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01354)

Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01355)

 

Město Aš realizovalo, popř. připravuje celou řadu projektů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují za účelem dosažení vytyčeného cíle, a to nejen v oblasti volnočasových zařízení a areálů, ale i v otázce celkového zkvalitňování veřejného prostranství s cílem zvýšit jeho fyzickou atraktivitu a kvalitu života ve městě. Výsledkem těchto opatření není pouze soubor jednotlivých revitalizovaných prostranství. Vzájemnou provázaností a společným cílem těchto aktivit vzniká určitá přidaná hodnota spočívající v pozitivním vnímání města jako celku jeho vlastními obyvateli a návštěvníky jako vlídného, moderního, atraktivního a bezpečného prostředí, ve spokojenosti obyvatel s úrovní života ve městě a v neposlední řadě také ve spokojenosti s prací radnice, které není lhostejná kvalita života v komunitě.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Aš.

 

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

 


Plán zimní údržby 2017-2018

Pro nadcházející zimní období byl vydán a Radou města Aš schválen dne 2.10.2017 usnesením č. 10/403/17 Plán zimní údržby.


Výzva k podání nabídky „Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“

Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR)
na realizaci veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“.
Potřebné dokumenty jsou ke stažení v podrobnostech tohoto oznámení.


Svoz bioodpadu zahájen

První letošní svoz bioodpadů bude zahájen ve dnech 4. a 5. 4. 2017 a ve stejných okruzích jako v loňském roce - v úterý v severozápadní části města a ve středu v jihovýchodní. Vyvážený odpad Ašské služby, s. r. o. dále zpracovávají na kompost.

Oznamujeme, že svoz biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen ve 14. týdnu tohoto roku. Poprvé budou hnědé bio popelnice vyvezeny v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2017. Systém svozu a okruhy zůstávají stejné jako v r. 2016: úterý – severní polovina města Aš + obce Kopaniny a Doubrava, středa – jižní polovina města + Mokřiny, Vernéřov, Horní a Dolní Paseky, Nebesa, Nový Žďár. Dělící osu mezi oběma polovinami města tvoří ulice G. Geipela, Kamenná (část) a Dlouhá, přičemž tyto ulice patří do úterního okruhu.

Ze svezeného bioodpadu Ašské služby, s. r. o. vyrábějí kompost, který využívají v rámci péče o městskou zeleň. Za svoz odpadu z hnědých nádob Ašské služby, s. r. o. občanům neúčtují žádné poplatky.

Do hnědých nádob je povoleno ukládat trávu, listí a štěpky z větví, nikoliv ale například celé větve či zbytky potravin. V takovém případě nebude nádoba vyvezena.