Oznámení

Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš

V termínu od 1.12.2014. do 30.10.2015 proběhla rekonstrukce místní obslužné komunikace - ulice Jižní - včetně vybudování chodníku, veřejného osvětlení, parkovacích míst a sjezdům k parcelám obyvatel.


Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš

V termínu od 1.4.2015 do 30.9.2015 byla stávající budova tělocvičny v Geipelově ulici rozšířena o nové prostory a došlo k jejímu napojení na vlastní zdroj vytápění.


Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš

V termínu od 1.10.2012. do 28.10.2015 probíhala úprava ulice Poděbradova spolu s dobudováním části kanalizace.


Plán zimní údržby 2019-2020

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Plán zimní údržby 2018-2019

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Partnerství u projektů města Aš

Město Aš se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.

Jsme partnerem projektů

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Okružní ulice - 1. etapa s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01010

Revitalizace Goethova náměstí v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01011

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Hlávkova ulice s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01012

Revitalizace Městského úřadu v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01030

Revitalizace Goethova náměstí v Aši (CZ.1.09/1.2.00/63.01011)

Lesní cesta na vrch Háj, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01204)

Revitalizace vnitrobloku Karlova a Moravská (CZ.1.09/1.2.00/77.01205)

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01206)

Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01354)

Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01355)

 

Město Aš realizovalo, popř. připravuje celou řadu projektů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují za účelem dosažení vytyčeného cíle, a to nejen v oblasti volnočasových zařízení a areálů, ale i v otázce celkového zkvalitňování veřejného prostranství s cílem zvýšit jeho fyzickou atraktivitu a kvalitu života ve městě. Výsledkem těchto opatření není pouze soubor jednotlivých revitalizovaných prostranství. Vzájemnou provázaností a společným cílem těchto aktivit vzniká určitá přidaná hodnota spočívající v pozitivním vnímání města jako celku jeho vlastními obyvateli a návštěvníky jako vlídného, moderního, atraktivního a bezpečného prostředí, ve spokojenosti obyvatel s úrovní života ve městě a v neposlední řadě také ve spokojenosti s prací radnice, které není lhostejná kvalita života v komunitě.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Aš.

 

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

 


Plán zimní údržby 2017-2018

Pro nadcházející zimní období byl vydán a Radou města Aš schválen dne 2.10.2017 usnesením č. 10/403/17 Plán zimní údržby.


Výzva k podání nabídky „Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“

Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR)
na realizaci veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“.
Potřebné dokumenty jsou ke stažení v podrobnostech tohoto oznámení.


Svoz bioodpadu zahájen

První letošní svoz bioodpadů bude zahájen ve dnech 4. a 5. 4. 2017 a ve stejných okruzích jako v loňském roce - v úterý v severozápadní části města a ve středu v jihovýchodní. Vyvážený odpad Ašské služby, s. r. o. dále zpracovávají na kompost.

Oznamujeme, že svoz biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen ve 14. týdnu tohoto roku. Poprvé budou hnědé bio popelnice vyvezeny v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2017. Systém svozu a okruhy zůstávají stejné jako v r. 2016: úterý – severní polovina města Aš + obce Kopaniny a Doubrava, středa – jižní polovina města + Mokřiny, Vernéřov, Horní a Dolní Paseky, Nebesa, Nový Žďár. Dělící osu mezi oběma polovinami města tvoří ulice G. Geipela, Kamenná (část) a Dlouhá, přičemž tyto ulice patří do úterního okruhu.

Ze svezeného bioodpadu Ašské služby, s. r. o. vyrábějí kompost, který využívají v rámci péče o městskou zeleň. Za svoz odpadu z hnědých nádob Ašské služby, s. r. o. občanům neúčtují žádné poplatky.

Do hnědých nádob je povoleno ukládat trávu, listí a štěpky z větví, nikoliv ale například celé větve či zbytky potravin. V takovém případě nebude nádoba vyvezena.


Bioodpad - zdroj kvalitních živin pro rostliny

Bioodpadem se souhrnně nazývá veškerý biologicky odbouratelný odpad z domácnosti či zahrady. Jen některé druhy takového odpadu jsou však určeny k ukládání do hnědých bio nádob, jejichž obsah Ašské služby, s. r. o. od občanů zdarma vyváží a který se hodí k výrobě kompostu pro městskou zeleň.

Bioodpad představuje pro zeleň a půdní vegetaci skvělý přísun potřebných živin a na jeho výrobě se může podílet každý z nás jednoduchým způsobem – třízením obsahu svého odpadkového koše. Řady lidí již třídění recyklovatelných surovin přijaly za vlastní, a tak se již nad umístěním prázdné plastové lahve do určeného kontejneru nemusejí dlouze zamýšlet.

Co ale s dalšími odpady z domácnosti?

Množství komunálního odpadu je možné ještě více zredukovat vytříděním biologicky odbouratelných částí - bioodpadu.

 

V první řadě si vysvětleme rozdíl mezi účelem provozu hnědé nádoby na bioodpad a pojem bioodpad všeobecně.

Odpad z hnědých bio popelnic poskytovaných a vyvážených společností Ašské služby, s. r. o., slouží k dalšímu zpracovávání středisku městské péče o zeleň, které z něj vyrábí kompost, kterým následně obhospodařuje městskou zeleň. Výroba kompostu je za vhodných podmínek a při ideálním složení kompostovaného materiálu rychlou a snadnou záležitostí. Proto jsou do něj vybírány pouze rostlinné materiály ze zahrad, mezi něž patří posekaná tráva, listí a štěpky z větví.

I další bioodpady lze kompostovat, výroba takového kompostu ale vyžaduje přísné podmínky a komplikovanější a delší průběh kompostování a na ten se Ašské služby, s. r. o. nespecializují.

Pokud vaše domácnost či zahrada produkuje větší množství bioodpadu, který nepatří do hnědé bio nádoby, a vy byste jej přesto chtěli postoupit k dalšímu zpracování, jednou z možností může být kontaktování soukromých zahradnictví či dalších subjektů, které mohou mít zájem na zužitkování takového odpadu. Další možností je založení kompostu, ať už soukromého na vlastním pozemku či komunitního, kdy se na jeho zřízení domluví více uživatelů.    

 

Bioodpadem je souhrnně nazýván veškerý biologicky odbouratelný odpad z domácnosti či zahrady a mezi ten nejběžnější patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusů)
 • kávová sedlina a čajové sáčky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
 • posekaná tráva, listí, větvičky, štěpky z větví
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva (ale uhelný ne)
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy
 • stará zemina

Mezi bioodpad není vhodné zařazovat:

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Takže např. posmrkaný papírový kapesník, rolička od toaletního papíru, karton od vajíček či dvojstrana novin, do které jste loupali brambory, do biologického odpadu patří, ale např. papírový tácek zašpiněný omastkem z pečené klobásy už nikoliv.

Lze namítat, že ze své podstaty i výše zmíněné produkty do biologického odpadu či na kompost patří. To sice ano, ale v takovém případě musí být dodržena řada podmínek, pod kterými lze takový odpad odbourávat. Pro běžného spotřebitele je snazší se odstraňování těchto zbytků do bioodpadu úplně vyvarovat.

 

A jaké plynou výhody z třídění bioodpadu pro každého z nás?

Při důkladném třídění lze snížit množství směsného odpadu až o 40%. Oddělením biologických odpadů snížíme také zápach svého komunálního odpadu, což oceníme zvláště v blížících se letních měsících, kdy odpadkový koš páchne již druhý den po vynesení a stává se oblíbenou líhní octomilek a jiného obtížného hmyzu.

 

Kam dál pro více informací?

http://www.jaktridit.cz

http://www.kompostuj.cz/

http://www.ekodomov.cz/